Bakit kailangan pahalagahan ang wikang pilipino

Napatunayan ko ring may nagkakaisa at nakakatulad kaming mithiin para wastong mapatnubayan ang Komisyon.

Bakit kailangan pahalagahan ang wikang pilipino

Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging ano man ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan.

Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa.

Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. Ang layunin nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo.

Ebolusyon ng Wikang Pambansa | Animus Dictum Wiki | FANDOM powered by Wikia

Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Maaaring tawagan ng pamahlaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng kondisyong itinatakda ng batas.

Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya.

Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado. Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. Sa mga pakikipag-ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, intergridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya.

Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito.

Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat.

Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad.

Paano natin pahalagahan ating wikang Filipino? – Filipino bilang Wika

Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan.

Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan.

Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko.

Bakit kailangan pahalagahan ang wikang pilipino

Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila.

Dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan. Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao.

Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan.

Dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan.

Dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang agraryan. Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad.

Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa.

Dapat seguruhin ng Estado ang awtonomiya ng mga pamahalaang lokal. Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas.Ang wikang Filipino ay sumisimbolo sa kultura ng mga Pilipino kung rutadeltambor.como at araw sa ating rutadeltambor.com Rizal” ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda’kaya tayong mga Pilipino pahalagahan natin ang ating sariling wika at mahalin ng buong rutadeltambor.com In , the Surian, under its first director, Jaime de Veyra, recommended that Tagalog be adopted as the national language.

Hence, in , the Institute published an official grammar and dictionary, the Balarila ng Wikang Pambansa (Grammar of the National Language), written by Lope K.

Santos, and the Tagalog-English Vocabulary. Ayan ang isang bagay na tumatakbo sa aking isipan paano nga ba mapapahalagahan at ipapakita ang wikang filipino ng isang batang tulad rutadeltambor.com isa lamang ang aking naiisip para sa akin mai papakita ko ang pagmamahal ko sa wikang filipino sa pamamagitan ng paggamit nito sa lahat ng oras, alam naman natin na ang wikang filipino ay isa sa mga wikang .

Ang kategoryang ito ay para sa mga katanungan nagtanong sa wikang Tagalog. This category is for questions asked in the Tagalog language.

Lakandiwa: Narinig n’yo naman ang huling tinuran Wikang Filipino’y huwag kalilimutan Itaguyod lagi ang sariling atin Pag-ibig sa bayan. aming kahilingan Na kami pong tatlo ay mapalakpakan!.

Aug 08,  · Walang kailangan sa akin gaano man katagal ang abutin bago tayo magkaroon ng isang wikang pambansa. Walang kailangan sa akin na tayo’y maghintay ng isang daang taon man; subali’t hindi kailan man .

Ol Abawt Filipino: BAKIT NATIN KAILANGAN ANG ISANG WIKANG PAMBANSA